Lihtliikme kandidaadi tingimused

Väljavõte Matkaklubi Seiklusjanu Põhikirjast

III KLUBI LIIKMED. NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Lihtliikme kandidaat
3.3. Klubi Lihtliikme kandidaadiks (edaspidi „Kandidaat”) võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesolevas Põhikirjas Kandidaadi kohta sätestatud nõuetele, nõustub talle esitatud tingimustega ning kohustub neid täitma, kaasa arvatud Kandidaadiks taotlemise veebipõhisel või kirjalikul avaldusel esitatud tingimusi.
3.4. Kandidaadiks pürgiv isik loetakse automaatselt Klubi täieõiguslikuks Kandidaadiks peale vastavasisulise avalduse esitamist ning asjakohase kinnituse saamist Klubi poolt kirjalikult (e-postiga või paberkandjal). Kandidaadiks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab Klubi Juhatus kiirmenetluse korras.
3.5. Kandidaadi staatust saab omada kuni kolm aastat alates Kandidaadiks saamise hetkest. Kandidaat kaotab automaatselt oma kandidaadistaatuse peale nimetatud aja möödumist. Klubi ei ole kohustatud Kandidaati tähtaja lähenemisest ega möödumisest teatama.

3.6. Klubi Kandidaadil on õigus:
3.6.1.   osaleda Klubi poolt korraldatud matkadel ja üritustel;
3.6.2.   kandideerida Klubi Lihtliikmeks juhul, kui on täidetud käesoleva Põhikirja punktis 3.9. nimetatud tingimused;
3.6.3.   olla samaaegselt ka teiste klubide ja ühingute kandidaatliikmeks või liikmeks;
3.6.4.   taotleda uuesti Kandidaadi staatust juhul, kui ta vastab käesoleva Põhikirja punktis 3.3. sätestatud tingimustele.
Kuid Klubil on õigus nõuda Kandidaadilt uuesti vähemalt 6-kuulist Klubi Kandidaadi staatust ning vähemalt ühel Klubi poolt korraldatud väljaspool Eestit toimunud matkal osalemist, enne kui ta saab Lihtliikmeks vastuvõtmist taotleda.

3.7. Kandidaat ei oma hääleõigust ning tal ei ole õigust osaleda Klubi Üldkoosolekutel ehk Üldkogudel.
3.8. Kandidaat on kohustatud hoidma ja otstarbekalt kasutama tema kätte usaldatud Klubi sümboolikat ja inventari. Kandidaat peab tagastama kõik tema valduses oleva Klubi inventari ja sümboolika. Tagastamise võimatuse korral hüvitama Klubile nende väärtuse.
—  —  —

Lihtliige
3.9. Klubi Lihtliikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes on tutvunud Klubi põhikirja, tingimuste, eesmärkide, ideede ja tegemistega ning täidab nendest tulenevaid nõudeid ja kohustusi. Lisaks eelnev, vähemalt 6-kuuline Klubi Kandidaadi staatus ning vähemalt ühel Klubi poolt korraldatud väljaspool Eestit toimunud matkal osalemine.

{backbutton}